Rahman Al Padli, Mahasiswa Semester 3, Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 

TamiangNews.com - Syekh Yasin Al-Fadani mempunyai nama lengkap yaitu Shaykh Al-Muhaddith Al- Faqih ‘Alam Al-Din Abu Muhammad Wa Abu Al-Fayd Muhammad Yasin Bin Shaykh Al-Mu’ammar Muhammad‘Isa Bin Udiq Al-Fadani Al-Indunisi Al-Makki As-Shafi’i. Beliau merupakan anak Sulung daripada tujuh adik beradik hasil perkongsian pasangan Shaykh Muhammad ‘Isa Bin Udiq Al-Fadani Dan Maymunah Binti ‘Abdullah Fadani. Syeikh Yasin dilahirkan pada hari Selasa, 27 Sya’ban 1335 H/17 juni 1917 M di Kampung Misfalah sebuah kawasan yang berhampiran dengan Masjid Al-Haram Makkah. 

Beliau wafat pada Jum’at 20 Juli 1990 M/12 dzulhijjah 1410. Gelaran al- Fadani adalah nisbah dari daerah Padang, Indonesia, karena keluarganya berasal dari sana yaitu Putra dari Syeikh Muhammad Isa Al-Fadani. Sedangkan Al-Makki menunjukkan tempat kelahirannya. Beliau adalah seorang Ahli Sanad, Ilmu Falak, Bahasa Arab, dan juga merupakan Pendiri Madrasah ilmu yaitu Darul ‘Ulum Al-Dindfiyyah, Mekkah. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang dan dalam tradisi ilmu yang kuat.


Pendidikan Syeikh Yasin Al-Fadani   Syeikh Yasin Al-Fadani sejak kecil mulai mempelajari Islam dari ayahnya sendiri yaitu Syeikh Muhammad Isa, serta pamannya sendiri yaitu, Syeikh Mahmud Al-Fadani. Syeikh Yasin beliau memulakan alam persekolahan di Madrasah Shawlatiyyah al-Hindiyyah pada tahun 1346 H/1927 M. Sebuah Madrasah yang didirikan oleh tokoh perempuan dari India, Shaulah An-Nisa’ pada tahun 1874. Selama belajar di Madrasah Shawlatiyyah, beliau menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan sangat jarang ditemukan pada anak seusia beliau. Hal inilah yang membuat para Guru beliau takjub dan sangat mencintai beliau. Kurang lebih tujuh tahun mendepani cabaran dan dugaan di Sekolah Klasik ini. Namun, sekitar tahun 1353 H/1934 M, terjadi konflik yang menyangkut Nasionalisme. Salah seorang Guru Madrasah Shawlatiyyah merobek surat kabar Melayu, dan itu dianggap melecehkan martabat Melayu, penyebabnya adalah tindakan Direktur Ash- Shaulatiyyah yang tidak terpuji dimana Direktur Ash-Shaulatiyyah telah menyinggung perasaan para pelajar asal Asia Tenggara, terutama dari Indonesia. Kejadian ini disaksikan langsung oleh Syeikh Yasin, dan tentu saja membuatnya marah dan memutuskan untuk keluar dari Madrasah itu. Karena kejadian itu Beliau mengemukakan sebuah ide untuk mendirikan Madrasah baru yang kemudian diberi nama Madrasah Darul ‘Ulum al-Diniyyah di Makkah (1936). 


Setelah Madrasah ini selesai dibangun, Beliau kemudian berpindah belajar di Madrasah Dar al-‘Ulum al-Diniyyah. Dikatakan Beliau merupakan pencetus idea berdirinya Madrasah tersebut dan sekaligus menjadi murid pertama Madrasah itu diawal penumbuhannya. Para pelajar yang sebelumnya di Shaulatiyyah berpindah ke madrasah Darul-‘Ulum. Hal ini terbukti dengan berpindahnya 120 orang pelajar dari Shaulatiyyah ke Madrasah Darul-‘Ulum yang baru didirikan. Ini hampir tidak pernah dialami oleh Madrasah-madrasah yang baru dibuka mendapat murid yang begitu banyak sebagaimana Darul-‘Ulum. Setelah tiga tahun belajar di Darul-‘Ulum, pada permulaan tahun 1356 H/1938 M beliau mulai mengajar di almamaternya itu. Pertengahan tahun 1359 H/1941 M karir beliau menanjak sebagai direktur Madrasah tersebut. 


Selain di Madrasah Darul-‘Ulum, beliau juga mengajar di Masjidil-Haram tepatnya di antara Bab Ibrahim dan Bab al-Wada’, begitu pula di rumahnya dan di kantor sekolahnya. Walau telah memiliki jabatan tinggi namun beliau tetap melanjutkan thalabul ilmi- nya kepada para Ulama Besar di Makkah dan tempat-tempat lainnya.


Guru Syeikh Yasin Al-Fadani tinggal di Tanah Suci Makkah memudahkan beliau bertemu dengan banyak Ulama Islam, dari berbagai pelosok Dunia yang datang ke Tanah Suci, seperti Syria, Libanon, Palestina, Yaman, Mesir, Maghribi, Iraq, Pakistan, Rusia, India, Indonesia dan Malaysia, sehingga terkumpullah di sisi beliau berbagai macam sanad periwayatan ilmu dan hadits. Sepanjang perjalanan beliau menuntut ilmu, beliau berguru lebih dari 700 orang guru, tidak hanya di Timur Tengah beliau juga berguru kepada Ulama-ulama Nusantara. 


Perjalanan ilmu beliau juga dipergunakan untuk memburu sanad, silsilah periwayatan hadits dan ijazah ilmu atau kitab, sehingga beliau di gelari sebagai al-Musnid ad-Dunya (pemilik sanad terbanyak di Dunia) Gelar itu diberikan kepada beliau karena beliau dipandang sebagai orang yang paling banyak memiliki sanad bukan hanya di Makkah dan Timur Tengah tapi juga di Dunia.

Selain itu alasan beliau diberi gelar tersebut karena banyak buku yang beliau karang, kemudian banyak juga murid Syeikh Yasin yang meriwayatkan sanad darinya.


Syekh Yasin Padang dikenal sebagai ulama besar dunia Islam dalam bidang hadits dan asânid (sanad) pada paruh kedua abad ke-20 M. Beliau mengajar di Masjidil Haram dan menjadi salah satu pemuka ulama terbesar di sana, sekaligus mengampu Madrasah Dâr al-‘Ulûm al-Dîniyyah, sebuah institusi pendidikan keilmuan agama Islam terkemuka di Makkah.


Syaikh Yasin al-Fadani dikenal dengan keluasan ilmunya. Keluasan penguasaan keilmuannya, membawa namanya terukir dengan tinta emas di Mekkah. Al-Fadani adalah ulama terkemuka di masanya. Beliau seolah menjadi icon intelektual ulama pesantren abad XX yang pengaruhnya membias pada ulama segenerasi dan sesudahnya. Tidak hanya ulama Indonesia yang mengakui keilmuannya namun ulama seantero penjuru dunia Islam juga takjub dibuatnya. 


Banyak gelar yang beliau sandang diantaranya Musnid al-Hijaz (ahli sanad tanah Hijaz) bahkan syaikh Ali Jum’ah menyebut Syaikh Yasin al-Fadani dengan sebutan al-Musnid al- Dunya, sementara Sayyid Segaf bin Muhammad as-Segaf menjuluki beliau sebagai Suyutiyyu Zamanihi. Bergelar Musnid al-Dunya (ulama ahli sanad dunia), karena beliau adalah seorang ulama yang paling banyak memiliki sanad di dunia ini.  Gelar Musnid yang beliau pegang adalah bukan sembarang gelar. Tidak mudah untuk mencapai derajat Musnid sekalipun keilmuan seseorang sudah diakui banyak kalangan. Para ulama yang mengakui bahwa al-Fadani telah memenuhi segalanya. 


Secara spesifik Syaikh Yasin al-Fadani dalam muqadimah kitab ini, beliau memberi pengertian sendiri tentang kitab al-Arba’un al-Buldaniyyah:علی منها کل يحوی أجزاء عن رة عبا وهی بلدا أربعين من شيخا أربعين عن حديثا أربعين Artinya: kumpulan juz-juz kecil yang terdiri dari hadis yang mencakup empat puluh hadis dari 40 guru yang berasal dari 40 negara16.


Latar belakang para Ulama dan penulis al-Arba„inat pada umumnya kerana adanya riwayat yang disandarkan kepada Nabi s.a.w. yang menggalakkan umatnya untuk mengahafaz 40 Hadith. Kebanyakan mereka juga telah mengenali kelemahan Hadis tersebut, dan ramai di antara para huffaz yang mendaifkan Hadith ini. Namun mereka tidak bersandar secara mutla pada hadis ini.

Inilah asas sebenar para Ulama termasuk Sheikh Yasin al-Fadani menyusun karya al-Arba„inat sebagaimana yang disampaikan oleh Sheikh Yasin al-Fadani yang memberikan kenyataan bahawa para penulis kitab al-Arba„inat telah mengasaskan penulisan kitab jenis ini dengan Hadith tentang kelebihan menghafaz 40 Hadith Nabi s.a.w. dengan tujuan menyebarkan ilmu Nabi s.a.w. supaya mendapatkan pahala dan kelebihan dari Allah atas amalan tersebut.

Selain itu beliau menulis kitab al-Arbaun al-Buldaniyyah meneruskan tradisi para salaf dalam menyusun kitab jenis ini. Hal ini dijelaskan dalam muqaddimahnya sebagaimana berikut: “Saya mengikuti jejak mereka (yang telah menulis karya al-Arba„inat al- Buldaniyyah, di antaranya Hafiz Abu Tahir al-Silafi (m.576H) dan Hafiz „Abd al-Hafiz bin al-Jamal Muhammad al-Fahri al-Fasi 188 Yasin, (m.1343H) yang merupakan guru Sheikh Yasin al-Fadani sendiri), Maka saya mengumpulkan sebanyak empat puluh Hadis dari empat puluh kitab dengan sanad-sanadku dalam juzuk yang ringan ini sebanyak empat puluh Hadith dari empat puluh kitab dengan sanad-sanadku dari empat puluh orang Sheikh (guru) dari empat puluh tempat (yang aku kumpulkan) dalam juzuk yang ringan, sebagai tambahan bagi karya al-Arba„inat milikku yang telah saya selesaikan.”***

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.